Förstelärare... vad är det egentligen? Hur klingar ordet i andras öron, kommer det att skapa avundsjuka, hierarki, förstelärare och "andrelärare"? På nätet går att hitta många synpunkter kring det nya uppdraget, en del positiva, men fler negativa (kanske för att dessa hörs mest). En misstro gör sig synlig vad gäller tron på huvudmannens kompetens att utse förstelärare. Jag tycker mig också utläsa en nedlåtande ton kring de lärare som faktiskt har sökt/fått uppdraget, men vi finns och jag är en av dem!

 

 

Vad förstelärare innebär ser väldigt olika ut i olika kommuner. Nedan ses hur uppdraget är planerat att se ut i Enköpings kommun. Det var alltså denna platsannons som lockade mig till att söka...

"Vill du bli förstelärare?

Arbetet som förstelärare innebär att du får möjlighet att vara med och göra Enköpings kommunala skolor ännu bättre och att skapa bra lärmiljöer så att eleverna kan utveckla sitt allra bästa jag. 

En förstelärares uppdrag är att driva undervisning i grupp/klass på cirka 90 procent, att driva utveckling inom ämnet på skolan och i kommunen på 10 procent, att arrangera forum för erfarenhetsutbyte inom ämnet i kommunen en gång per termin, att handleda andra lärare inom ämnet och att samarbeta med verksamhetschefen för grundskola för planering av gemensamma aktiviteter inom ämnet/ämnesområdet.

Som förstelärare har du en bred didaktisk förmåga, ser möjligheterna hos varje elev, skapar du goda lärmiljöer, har du ett entreprenöriellt förhållningssätt, utmanar du eleverna att utveckla sitt bästa jag och ser informations- och kommunikationsteknik (IKT) som ett viktigt lärverktyg 

 

Elva tjänster med olika inriktning

Enköpings kommunala grundskolor kommer under perioden 1 juli 2013 - 31 december 2014 att inrätta elva tjänster som förstelärare. Intervjuerna kommer att börja före sommarlovet. 

Respektive tjänst har en inriktning mot:

 • förskoleklass
 • matematik – yngre åldrar
 • matematik – äldre åldrar
 • svenska – yngre åldrar med inriktning läs- och skrivinlärning
 • svenska – äldre åldrar
 • svenska som andraspråk
 • samhällsorienterande ämnen med inriktning geografi
 • naturvetenskapliga ämnen med inriktning kemi
 • idrott, år 1-9
 • moderna språk
 • engelska – äldre åldrar 

Kravprofil

För att få bli förstelärare måste du ha lärarlegitimation enligt skollagen 2 kapitlet 16 paragrafen, ha minst fyra års styrkt arbete med undervisning och ha gedigna kunskaper i det ämne eller det ämnesområde som du undervisar i.

Du är en yrkesskicklig lärare som:

 • kan anpassa undervisningen efter elevens förutsättningar, och i samband med detta tillämpa en mångfald av metoder och arbetssätt, i syfte att förbättra elevens studieresultat
 • ser alla elevers behov och får alla elever att förbättra sitt resultat.
 • visar intresse för att delta i utvecklingsprojekt som leder till förbättrade elevresultat
 • kan kommunicera och samarbeta med andra lärare
 • är intresserad av att utveckla din egen professionalism
 • har ett entreprenöriellt förhållningssätt i arbetet med eleverna
 • ser informations- och kommunikationsteknik (IKT) som ett viktigt lärverktyg 

Anställningsvillkor

Du är tjänstledig från din ordinarie tjänst och har en tillfällig anställning som förstelärare under perioden. Din lön motsvarar din nuvarande lön med ett tillägg om 5 000 kronor. Du kommer att vara anställd på den skola som du tillhör i dag. Du ingår i lönerevisionen 2014.

Ansökan

Ansök senast den 3 juni. Till ansökan bifogar du en kopia på din lärarlegitimation (om du fått den) eller dina betyg som bekräftar att du är behörig i ämnet/ämnesområdet, ett vitsord från skolans rektor och en avsiktsförklaring vad du vill åstadkomma i Enköpings grundskolor under perioden."

(Hämtat från http://www.enkoping.se/swwwing/app/cm/Browse.jsp?PAGE=1477203 130730)

 

Vad regeringen säger i sin proposition länkar jag till här: http://www.regeringen.se/sb/d/17144/a/213145

Vad roligt att du har hittat hit!

Bloggen är som du förstår alldeles ny, precis som uppdraget; Förstelärare. Jag är säker på att innehållet kommer att skapas under uppdragets gång men just nu är jag mest nyfiken och ligger i startgroparna för vad jag har framför mig.

Hur uppdraget är upplagt i just Enköpings kommun kan du läsa mer om i kommande inlägg.

Än en gång; tack för att du är här...